Apilarnil

Apilarnil
2 October, 2019
Nectarul barbatilor puternici Este unul dintre cele mai puternice produse ale albinelor. Mai ales în alianţă cu fraţii lui, polenul şi mierea, devine un aliat de nădejde al sănătăţii şi al luptei cu boala. Apilarnilul este foarte probabil cel mai complex produs apicol cunoscut. Apilarnilul a fost inventat în Ro­mâ­nia, de un apicul­tor de excep­ţie, Nicolae V. Ilieşiu, în 1980, si graţie pu­ternicelor sale acţiuni biologice, la mo­mentul respectiv, a avut un impact foarte mare în mediile ştiin­ţifice. Apilarnilul este un produs biologic activ al stupu­lui, realizat prin triturarea larvelor de trântori, care sunt apoi congelate sau prelucrate în diverse moduri. În fi­nal se obţine un amestec care se filtrează imediat. Re­zultă un produs cu aspect lăptos, de culoare alb-găl­bu­ie, cu gust dulce-acrişor-astringent şi aromă plăcută, care aminteşte de polen şi propolis. In momentul recoltării, adică la nu­mai 7 zile de la depunerea oului, larva de trân­­tor deja con­ţine un număr uriaş de celule sexuale, peste 10 mili­oa­ne de spermatozoizi. Astfel ca un aport nutriţional cu Apilarnil poate corecta pro­­bleme de dinamică sexuală masculină. În plus, fiind încărcat cu componen­te bioactive tinere şi integre, el ge­nerează şi o dezvol­tare spectaculoasă a tinerilor, în pri­mul rând, a celor de sex bărbătesc. Deşi persoanele de sex bărbătesc sunt marii bene­ficiari ai acestui produs, el nu trebuie evitat în consum şi utilizare de către femei. Tratamente. Se amesteca: Apilarnil 10%+miere de salcam+ polen crud. Suplimentul cu apilarnil poate fi utilizat in cazul proble­melor de creştere în greutate ale sugarului, la anemii şi inape­tenţă, până la problemele sexuale, surmenajul sever şi stresul extrem, în doze ponderate, de la 1/2 linguriţă şi până la 3 pe zi, sau chiar de 3 ori câte 2 linguriţe pe zi, poate aduce o rezol­vare neaşteptată. Întărirea sănătăţii. Principalul beneficiar al suplimentului pe baza de Apilarnil ar trebui să fie omul sănătos, cu o activitate intensa, dar cu aport nutritiv dezechilibrat, datorită unei ali­mentaţii denaturate, care astfel necesita o supli­men­tare cu substanţe biologic active de bună calitate. Acest produs aduce o doză de substanţe vitalizante, ener­gi­zante, regenerante, care asigură un mai bun ran­dament fizic şi intelec­tual, o rezistenţă sporită la efort, furni­zând organismului şi o parte din acele materii prime ne­cesare pentru întreţi­nerea în bune condiţii a struc­tu­rilor şi funcţiilor sale normale. În scopul întreţinerii sănătăţii, se poa­te consuma o linguriţă de supliment cu Apilarnil pe zi, câte 10-14 zile pe lună; băr­baţii pot lua 2 linguriţe sau mai mult, la fel şi fe­mei­­le care lucrează intens, în funcţie de intensitatea efor­­tului depus de fie­ca­re. Geriatrie. Terapia pe baza de Apilarnil poa­te readuce vi­goarea şi o rezistenţă spori­tă la boli celor de vârsta a treia, indi­ferent de sex, prin­tr-un aport de sub­stanţe nutri­tive. Este îndeobşte cunos­cut că persoanele de vârsta a treia au o ca­pacitate de prelucrare şi ab­sorbţie a tubului di­ges­tiv mai re­dusă. Acest preparat aduce substanţe nutritive uşor absorbabile şi utilizabile. De două ori pe zi câte o linguriţă poa­te fi suficient spre a observa o certă îmbu­nătăţire a stării de vita­litate. Creş­te imu­nitatea, măreşte rezistenţa în faţa bo­lilor, scur­tea­ză timpul de con­vales­cenţă în cazul unor su­fe­rinţe asociate vârstei. Pe timp de iar­nă e util ca dozele să fie majorate. Patologie în dinamica sexuală, calitatea spermei, concepţie Bărbaţii care, dintr-un motiv sau altul, au o pro­blemă de dinamică sexua­lă, pot utiliza suplimentul pe baza de Apilarnil cu foarte bune rezultate. Cuplurile în care bărbaţii au probleme cu numărul sper­mato­zoi­zilor (azoospermie, oligosper­mie), ori cu dina­mica şi mobilitatea acestora, pot apela la Apilarnil. El îm­bu­nătăteşte calitatea sper­mei, creşte numărul, vigoa­rea şi viteza spermatozoi­zilor. Sportivi. Apilarnilul şi produsele apicole pot fi o soluţie foarte bună pentru o manieră naturală de a le îmbunătăţi performanţele. Studiile făcute pe su­biecţi de sex masculin demonstrează că un consum susţinut de Apilarnil conduce la creşterea masei mus­cu­lare. Nu acelaşi lucru se întâmplă în cazul subiec­ţi­lor de sex feminin, astfel ca, nu apare riscul masculini­zării, printr-o dezvoltare exagerată a masei musculare, şi nici nu determină creşterea în greutate prin depuneri adi­poa­se. Conferă vitalitate fără a genera hirsutism. E de do­rit ca tinerii care îşi propun o creştere de masă mus­cu­lară (şi pentru asta merg la săli de fitness), să nu ape­leze la produse cu hormoni de sinteză, chiar dacă aces­tea pot genera o dezvoltare spectaculoasă, aceste metode super-rapide de creştere de masă muscu­lară auvand şi efecte nefaste, pentru toata viata. Ginecologie. În patologia ginecologică, Apilarnilul poate fi uti­lizat în sindromul premenstrual, mastodinie, mas­toze şi noduli mamari, menometrora­giile funcţionale, ame­no­reele psiho­ge­ne, dismenoree, hipertiroidiile aso­ciate sau de sine stătătoare. În gene­ral calmează fenomenele de hiperse­creţii hormonale feminine de tip es­trogenic. În patologia obstetricală poate fi utilizat în terapia avortului spontan, insuficienţa placentară, he­patopatia de sarcină, disgravidie. Probleme hepatice. Pacienţii cu diverse suferinţe he­patice, hepatite virale acute, cronice, ciroze hepatice şi chiar hepatocar­ci­noame pot utiliza cu succes Apilar­nil. Produsele api­cole pot constitui remedii de foarte bună calitate şi efi­cienţă în tratarea sau ameliorarea bolilor de ficat. Oncologie. În sine, Apilarnilul poate fi util în tratarea efectivă a acelor tipuri de cancer considerate a avea origini hor­monale fe­mi­nine, precum cancerele de sân sau genitale, în care investigaţiile speci­fice de laborator arată prezenţa receptorilor specifici pentru hormoni sexuali feminini. Apilarnilul în doze adecvate, mai mari de regulă, poate fi util tuturor pa­cien­ţilor cu pro­bleme oncologice care fac chi­mio sau radio-terapie, prin efec­tul he­pa­to-protector, cu menţinerea tro­fi­cităţii şi rege­nerarea ficatului, prin protecţia faţă de degra­da­rea or­ga­ni­că, efectul de prezer­vare a vitalităţii gene­ra­le, pro­tecţie imuni­tară. Demn de menţionat este şi că Apil­ar­nilul susţine procesul de hematopoieză, respon­sabil de cali­tatea sângelui, şi care este sever afectat în cazul tu­tu­ror persoanelor care fac chimio sau radio-te­rapie. Sub acţiunea substantelor citostatice, se înce­tineşte diviziunea celulară haotică din tumori, dar şi cea firească a celulelor normale din între­gul corp. Ur­­marea este că aceste severe toxine, cu for­mule chi­mi­­ce de multe ori apropiate de cele ale unor ier­bicide, administrate ca citostatice, produc un real de­zastru, nu nu­mai asupra tumorilor, dar şi asupra tuturor celorlalte or­gane şi funcţii ale corpului uman. Practic, are loc o îm­bătrânire precoce şi rapidă indusă artifi­cial, când scad mult capacitatea vitală, ca şi cea de efort, rezis­ten­ţa la intemperii, capacitatea de apă­rare şi de luptă îm­po­triva bolii. Iar radio-terapia este un tra­ta­ment încă mai sever, cu variate şi com­plica­te ur­mări în timp. În acest context un trata­ment ad­juvant, care să permită or­ga­nis­mu­lui să reziste în aceste condiţii şi să-şi men­ţi­nă un sis­tem imunitar activ, este absolut necesar. [1] http://www.formula-as.ro/2012/1028/medicina-naturii-44/o-inventie-romaneasca-uitata-apilarnilul-15322
Comentariile dvs.
Autor : Eric Jones
Data adăugării : 24.12.2019
Hi, You know it’s true… Your competition just can’t hold a candle to the way you DELIVER real solutions to your customers on your website directdinstup.ro. But it’s a shame when good people who need what you have to offer wind up settling for second best or even worse. Not only do they deserve better, you deserve to be at the top of their list. TalkWithCustomer can reliably turn your website directdinstup.ro into a serious, lead generating machine. With TalkWithCustomer installed on your site, visitors can either call you immediately or schedule a call for you in the future. And the difference to your business can be staggering – up to 100X more leads could be yours, just by giving TalkWithCustomer a FREE 14 Day Test Drive. There’s absolutely NO risk to you, so CLICK HERE http://www.talkwithcustomer.com to sign up for this free test drive now. Tons more leads? You deserve it. Sincerely, Eric PS: Odds are, you won’t have long to wait before seeing results: This service makes an immediate difference in getting people on the phone right away before they have a chance to turn around and surf off to a competitor's website. D Traylor, Traylor Law Why wait any longer? CLICK HERE http://www.talkwithcustomer.com to take the FREE 14-Day Test Drive and start converting up to 100X more leads today! If you'd like to unsubscribe click here http://liveserveronline.com/talkwithcustomer.aspx?d=directdinstup.ro